Přejeme pěkné prázdniny
 
 
 
Aktuální informace
Přehled sešitů a pomůcek potřebných pro výuku na školní rok 2018/2019
ZŠ Bartuškova
Anonymní e-poradna pro děti a rodiče pana psychologa Krpouna
Pro děti a rodiče třebíčských škol je k dispozici anonymní e-poradna pana psychologa Krpouna. Služba je...
ZŠ Bartuškova
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Naše škola se od září 2018 zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Od září do začátku června bylo vysbíráno: přes 78...
ZŠ Bartuškova
Sportovní den
V pátek 22. 6. 2018 se konal na prvním stupni sportovní den. Do soutěží se mohly zapojit všechny děti z prvního stupně. V každé...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 19. června 2018 se uskutečnila poslední sběrová akce ve školním roce 2017/2018. Celkem bylo sebráno 4 040 kg starého papíru...
ZŠ Bartuškova
Intenational Cup 2018 v italském Cesenaticu
Ve dnech 8.–10. 6. 2018 se konal v italském Cesenaticu závod TeamGym International Cup 2018. Celkem se zúčastnily 4 státy...
ZŠ Bartuškova

Školní vzdělávací program


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní

Po stopách kocourka


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Umístění

Škola se nachází v Třebíči- Borovině, v klidné okrajové části města s výhledem do lesoparku mimo           hlavní dopravní komunikaci.  Školu obklopuje z jedné strany sídliště a z druhé strany je nám na blízku les. Vedle školy je velké multifunkční hřiště i fotbalové hřiště, které je dětem po dohodě k dispozici.

 Mateřská škola je umístěna v prostorách Základní školy Bartuškova. K mateřské škole bude samozřejmě patřit i školní zahrada, která vznikne později, z důvodu chystaného zateplování školy Při nepříznivém počasí bude dětem k dispozici tělocvična a v případě zájmu rodičů i plavecký bazén.

.

 

Interiér budovy

Třída mateřské školy je prostorná, složená ze dvou místností – herna, určená pro volnou hru a pohyb dětí. V druhé části se nachází stolečky, kde budou děti jíst a budou využívané i  pro výtvarné a jiné potřeby.

Třída je vybavena moderním nábytkem, vše samozřejmě odpovídá hygienickým i jiným normám.

Součástí MŠ jsou samozřejmě i toalety, sprchový kout, umývárna a sklad pro lehátka, kabinet pro učitelky, jejich pomůcky a výtvarné potřeby.

 

Školní kuchyně

Školní kuchyně zajišťuje stravování pro všechny děti i zaměstnance jak ze ZŠ, tak z MŠ. Dodržujeme přísné stravovací normy a spotřební potravinový koš. Preferujeme rozumně zdravou výživu- v jídelníčku je hojně zastoupeno celozrnné pečivo, bíle maso, ryby, dostatek ovoce a zeleniny. Pitný režim je funkční po celý den neomezeně. 

 

 

 

 


 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky  

·         Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd., dle příslušného předpisu).

·         Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídajícím počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné.

·         Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně obnovováno na základě požadavků pedagogů a vzhledem k finanční situaci. Pedagogové jej plně využívají.

·         Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatnou část máme umístěnou tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

·         Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí máme upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je zhlédnout i jejich rodiče.

·         Na budovu školy bezprostředně navazuje zahrada a dopravní hřiště, sportovní areál. Tento prostor je vybaven tak, aby umožňoval dětem rozmanité pohybové a další aktivity, relaxaci.

·         V budově školy se nachází tělocvičny a plavecký bazén.

·         Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostli apod.).

Životospráva

·         Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Dbáme na zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

·         Máme zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (např. aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy).

·         Snažíme se, aby děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku. Program činností je přizpůsobován počasí a okamžité kvalitě ovzduší, kterou v kritickém období každý den telefonicky zjišťujeme a řídíme se doporučením odborníků.

·         Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy.

·         V denním programu se snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

·         Pedagogové se snaží sami chovat podle zásad zdravého životního stylu a poskytovat dětem přirozený vzor.

 

 

Psychosociální podmínky

·         Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.

·         Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci společně s rodičem.

·         Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (snaží se jednat nenásilně, přirozeně a citlivě, navozovat situace pohody, klidu, relaxace apod.) Děti proto nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.

·         Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.

·         Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.

·         Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti příjemným společenstvím, pedagogové a ostatní zaměstnanci partnery a kamarády zároveň.

·         Naší snahou je, aby byl pedagogický styl a způsob, jakým jsou děti vedeny podporující, sympatizující a projevoval se přímou, vstřícnou empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí nebo podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí je nepřípustná.

·         Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná).

·         Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům, podporují děti v samostatných pokusech.

·         Důležité pro nás je, aby se ve vztazích mezi dospělými a dětmi projevovala vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.

·         Úkolem pedagogů je programově se věnovat neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňovat prosociálním směrem. Klademe důraz na prevenci sociálně patologických jevů ve skupině.

 

Organizace dne

·         Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.

·         Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

·         Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

·         Snažíme se, aby děti nacházely potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí.

·         Při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuálně přirozený adaptační režim.

·         Naší snahou je, aby poměr spontánních a řízených činností byl v denním programu vyvážený.

·         Dětem umožňujeme dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.

·         Snažíme se veškeré aktivity organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.

·         Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

·         Akceptujeme dostatečné osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují nebo situace vyžaduje, mají možnost uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností.

·         Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

·         Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky

·         V žádném případě nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

 

 

Denní řád
600-800          příchody dětí do MŠ, individuální a skupinové činnosti, volné hry dětí
800-830              ranní cvičení, pohybové aktivity
830 - 900       hygiena, svačinka
900 - 930        zájmové aktivity, řízená činnosti
930 - 1130      pobyt venku
1130- 1230     hygiena, oběd
1230-1400      polední odpočinek
1400 - 1430      hygiena, odpolední svačinka
1430- 1600     pokračování v započatých činnostech, volné hry dětí, individuální i skupinové   činnosti

Řízení MŠ

·         Povinnosti, pravomoci všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.

·         Při vedení zaměstnanců se ředitel snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojovat spolupracovníky do řízení mateřské školy, podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.

·         Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.

·         Snahou je, aby pedagogický tým spolupracoval jako tým, v některých situacích zve ke spolupráci rodiče.

·         Snažíme se o funkční plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy, opíráme se o předchozí analýzu a využíváme zpětné vazby.

·         Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány statní správy a samosprávy, se základní školou a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Personální a pedagogické zajištění

·         Většina zaměstnanců, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, splňují odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují studiem na VŠ, VOŠ apod.

·         Pedagogové se aktivně vzdělávají.


 

Spoluúčast rodičů

·         Snažíme se o to, aby mezi rodiči a pedagogy panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

·         Pedagogové sledují potřeby jednotlivých dětí.

·         Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni ovšem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu v mateřské škole, při řešení vzniklých problémů, apod.

·         Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.

·         Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.

·         Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 


 

 
Foto dne

 
Červenec 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Úřad práce
Policie ČR